Algemene voorwaarden TimeToGuide

Artikel 1 – Definities 

 1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 
 • TimeToGuide” – De opdrachtnemer (Time To Guide), gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62505025. 
 • Opdrachtgever” – Een (rechts)persoon die een dienst en/of product van TimeToGuide wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten. Ook wel “Klant” genoemd. 
 • “Opdracht” – Een dienst en/of product van TimeToGuide waarover een overeenkomst wordt of is afgesloten. 
 • “Derden” – (Rechts)personen die niet zijn vermeld in de overeenkomst van een opdracht. 

Artikel 2 – Verplichtingen van de opdrachtgever 

2.1 De opdrachtgever dient alle benodigde informatie die TimeToGuide naar zijn oordeel nodig heeft voor de opdracht beschikbaar te stellen wanneer er naar gevraagd wordt.  

2.2 Zodra een definitieve opleverdatum van een opdracht is vastgelegd is de opdrachtgever hieraan gebonden. Afwijking kan plaatsvinden in overeenkomst met artikel 3.2 & 3.3. 

2.3 Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om verkregen materialen en/of diensten van TimeToGuide zonder toestemming van TimeToGuide te delen met derden. Dit heeft betrekking tot: 

 • Documenten van diensten/producten. 
 • Visuele of audiovisuele objecten van diensten/producten. 
 • Deelnamemogelijkheden van diensten/producten. 

2.4 Indien de opdrachtgever in strijdt handelt met een of meerdere artikelen van 2.1 t/m 2.3 kan TimeToGuide extra kosten in de rekening brengen van de opdrachtgever. 

2.5 Indien de opdrachtgever geen gebruik (meer) wil maken van een opdracht is zij annuleringskosten verschuldigd afhankelijk van de annuleringsdatum tot aanvang van de opdracht. Afwijking kan plaatsvinden in overeenkomst met artikel 3.2 & 3.3. 

 1. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleverdatum dient de opdrachtgever 25% van de totale overeengekomen prijs te betalen. 
 1. Bij annulering tussen 1 en 4 weken voor aanvang van de opleverdatum dient de opdrachtgever 50% van de totale overeengekomen prijs te betalen. 
 1. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de opleverdatum dient de opdrachtgever 100% van de totale overeengekomen prijs te betalen. 

Artikel 3 – Wijziging van de overeenkomst 

3.1 Bij ziekte of onverwachte uitval die de uitvoering van de opdracht verhinderd, zal TimeToGuide proberen om vervanging te regelen, dit kan echter niet worden gegarandeerd. 

3.2 TimeToGuide is gerechtigd om de opleverdatum te verplaatsen indien dit 2 weken voor aanvang van de voorheen vastgestelde opleverdatum is gecommuniceerd met de opdrachtgever. 

 1. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de verplaatsing van de opleverdatum kan zij de opdracht kosteloos annuleren.

3.3 Indien de opdrachtgever de opleverdatum van de opdracht wil verplaatsen gebeurt dit in overleg met TimeToGuide. TimeToGuide behoudt ongeacht reden het recht om het verzoek van verplaatsing af te wijzen. 

 1. Indien het verzoek van verplaatsing is geaccepteerd door TimeToGuide vervalt artikel 2.5 en dient de opdrachtgever bij annulering van de opdracht 100% van de totale overeengekomen prijs te betalen. 

3.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Artikel 4 – Betaling 

4.1 De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te betalen. 

4.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is zij vanaf de vervaldag een rente van 5% per maand over het openstaande saldo aan TimeToGuide verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1 TimeToGuide zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. 

5.2 TimeToGuide kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. 

5.3 Indien (rechts)personen die in de overeenkomst vermeld staan, uitsluitend TimeToGuide, de uitvoering van een opdracht verhinderen kan TimeToGuide hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 

Laatst bewerkt op 25 juni 2021.